תמונת אווירה של דף ועט (חוזה)

قواعد

 

שם העמותה:  המועצה הישראלית להתפתחות הילד

 

הגדרות: 

המועצה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו הינה עמותה הרשומה כחוק על פי חוק העמותות התש"מ -1980 ,להלן המועצה.

 

מכון להתפתחות הילד:  מכון לשיקום ילדים המעסיק צוות עובדים רב-מקצועי ,ובין עובדיו כלולים לפחות בעלי המקצועות הבאים : רופא/ה ילדים אשר השתלם/ה במשך פרק זמן סביר בהתפתחות הילד ושיקומו,סו"ס ,פסיכולוג/ית, קלינאי/ת תקשורת ,פיזיותרפיסט/ית ,מרפא/ה בעיסוק ,אח/ות, ופעילותו מתבצעת במסגרת בית חולים כללי או בקשר הדוק עמו.

 

ילדים: הגדרת אוכלוסיית הילדים המטופלים במכון תהיה זהה לזו המקובלת בארגון הבריאות העולמי,ותשתנה בהתאם להחלטת הארגון האמור.

 

מטרות המועצה : 

א) לקדם את מעמדו של הילד החריג ובני משפחתו באוכלוסיה .

ב) לטפח ולעורר חינוך מקצועי ,מחקר ועניין בנכויות ו/או מוגבלויות אשר בעטין נגרמת סטייה מההתפתחות התקינה של ילדים ,שיקום הילדים הללו ובני משפחתם. המועצה תפעל באמצעות המכונים להתפתחות הילד לקידום המטרות הללו. יעשה כל מאמץ לתאם ולפתח חילופי מידע באמצעות פרסומים קבועים ואקראיים,מפגשים וכנסים לשם מימוש המטרות האמורות.

ג) המועצה תגייס המשאבים הנחוצים לביצוע המטרות האמורות מארגונים וגורמים פרטיים באמצעות איסוף דמי חברות,תרומות,מתנות ובכל דרך אחרת שתחליט עליה הנהלת המועצה.

 

מושב המועצה ומקום פעולותיה:

עד להחלטה על מקום מושבה הקבוע של המועצה ,יהיה מקום מושבה במשרדו של נשיא המועצה,מקום פעולותיה יהיה בלתי מוגבל ,בתנאי שפעולות אלה תהיינה בקשר למטרות המועצה.

 

חברות:

א) במועצה יהיו חמישה סוגי חברות: חבר מלא,חבר נלווה,חבר לשם כבוד, חבר חוץ וחבר במעמד מיוחד. החברות תהיה על פי תקנות המועצה כפי שנוסחו בתקנון זה,או על פי שינויים שיוכנסו בהן לפי החלטות הנהלת המועצה.

חבר מלא: יכול להיות במועצה כל מי שהינו אזרח ישראלי ובעל רישיון קבוע לעבודה בישראל בתחום התמחותו,ועובד במכון להתפתחות הילד במשך תקופה של לפחות שלוש שנים לפני מועד הגשת הבקשה,והמלץ על ידי שלושה חברים מלאים. חברות מלאה תפקע עם תום שנה מיום הפסקת העבודה במכון להתפתחות הילד,או בגין איחור של יותר מ-30 יום בתשלום מסי החבר או בעקבות החלטה של הנהלת המועצה להפקיע את החברות.

 

בקשה יש להגיש על טופס המיועד לכך, ואשר יישלח לפונים על פי דרישה על ידי מזכיר ועדת החברות , את כל הבקשות יש להפנות אל יו"ר ועדת החברות. הועדה תעיין בבקשות ותגיש המלצותיה לוועד המנהל לא יאוחר מתום 30 יום ממועד קבלת הבקשה.

 

חבר נלווה:  חבר נלווה יהיה כל מי שהינו אזרח ישראלי ובעל רישיון קבוע לעבודה בישראל בתחום התמחותו,עובד במכון להתפתחות הילד פחות משלוש שנים ביום הגשת הבקשה ,או מי שעוסק באופן קבוע בתחום מהתחומים הקשורים בהתפתחות הילד ושיקומו ,והגיש בקשה להתקבל כחבר המועצה. את הבקשה יש להגיש על הטופס המיועד לכך בצרוף המלצה של שלושה חברים מלאים. הבקשות תופנינה אל יו"ר ועדת החברות. הועדה תעיין בבקשות ותגיש המלצותיה לועד המנהל לא יאוחר מתום 30 יום ממועד קבלת הבקשה.

 

חבר לשם כבוד: חבר לשם כבוד יהיה מי שתרם תרומה בולטת לקידום מטרות המועצה והמלץ על ידיד חמישה חברים מלאים להענקת המעמד של חבר לשם כבוד . ההמלצה תוגש לועדת החברות אשר, לאחר עיון,תביאנה לאישור הנהלת המועצה.

 

חבר חוץ: חבר חוץ יהיה כל מי שעיקר עיסוקו בתחום מהתחומים הקשורים למטרות המועצה ואיננו אזרח ישראל,ואשר הגיש בקשה להתקבל למועצה כחבר חוץ.

 

חבר במעמד מיוחד: חבר במעמד מיוחד יהיה מי שהיה המשך לפחות 10 שנים חבר מלא במועצה ופרש לגמלאות תוך כדי חברותו.

 

ב) זכויות החברים:  לכל החברים תשמר הזכות להשתתף בפגישות המועצה ולקבל את פרסומיה. הזכות לבחור ולהיבחר מוגבלת לחברים מלאים בלבד.

 

ג) דמי חבר: חברים מלאים וחברים נלווים יחויבו בדמי רישום בשיעור שיקבע מעת לעת על ידיד הנהלת המועצה.

החברים יחויבו במס חבר שנתי בשיעור שייקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועצה. חברים

לשם כבוד וחברים במעמד מיוחד יהיו פטורים מתשלום המס האמור.

 

ד) שינויים ותוספות לתקנון,  הצעות לשינויים ותוספות לתקנון זה יוגשו בכתב לוועד המנהל לפחות 60 יום לפני האסיפה הכללית השנתית של המועצה.

ותהיינה חתומות על ידי לפחות שלושה חברים מלאים. העתק ההצעה יישלח על ידי מזכיר

הועד המנהל אל כל החברים לא יאוחר מ-30 יום לפני האסיפה הכללית השנתית. נדרש רוב

של 2/3 של החברים בעלי זכות הבחירה הנוכחים באסיפה כדי שההצעה תאושר.

 

תקנון

 

א) הנהלת המועצה,  בהנהלה יהיו חברים שני נציגים מכל מקצוע מהמקצועות הכלולים בתקן

המכונים להתפתחות הילד.  הנציגים ייבחרו על ידי רוב רגיל של החברים הנוכחים באסיפה

השנתית  שהינם בעלי זכות בחירה.  הבחירה היא לתקופה של שנתיים. כל נבחר רשאי

להגיש את מועמדותו לתקופות נוספות ללא הגבלה. הצעות לרשימת המועמדים תוגשנה לפני מועד האסיפה הכללית.

 

ב)   נשיא המועצה.  נשיא המועצה ייבחר לתקופה של שנתיים על ידי רוב רגיל של החברים 

בעלי זכות הבחירה הנוכחית באסיפה השנתית. ללא קשר למכסת הבחירה מתוך החטיבה המקצועית אליה הוא משתייך, עם תום תקופת כהונתו יכול הנשיא להגיש את מועמדותו

לתקופת בחירה נוספת אחת בלבד. נשיא אשר סיים את כהונתו ישתתף בדיוני ההנהלה

במעמד יועץ לתקופת כהונה נוספת של שנתיים. הנשיא הנבחר ישמש בתפקיד הועד המנהל.

 

ב) הועד המנהל,  הועד המנהל ייבחר מבין חברי הנהלת המועצה ויכלול את בעלי התפקידים

הבאים, יו"ר, מזכיר, גזבר, יו"ר ועדת חברים ויו"ר הועד המדעי. חבר ועד לא יכהן בשני

תפקידים בו-זמנית. בחירת הועד המנהל תתבצע תוך חודש ממועד בחירת ההנהלה.

הועד היוצא ישמש בתפקידו עד לבחירת ועד חדש. לא יכהן חבר ועד בתפקיד אליו נבחר

לתקופה העולה על ארבע שנים.

 

ג) ועדות

 

ועדת חברות, הועדה תמנה שלושה חברים אשר ייבחרו מבין חברי הנהלת המועצה. יו"ר

הועדה יהיה חבר בוועד המנהל של המועצה.

תפקידי הועדה.  לבחון בקשות של חברים חדשים, המלצות חברות כבוד וחברות במעמד

מיוחד. הועדה תמליץ לוועד המנהל על קבלת חברים כאמור. החלטה סופית לגבי קבלת

חברים למועצה באחריות הועד המנהל, ערעור על החלטות הועד ניתן להגיש למליאת

הנהלת המועצה תוך 60 יום ממועד ההחלטה.

 

ועדה מדעית.  הועד המדעי של המועצה יהיה בו חמישה חברים, שלושה מהם מבין חברי 

ההנהלה.. הנהלת המועצה תמנה שני חברים נוספים מבין חברי המועצה שהם בעלי

מעמד מדעי מוכר. יו"ר הועדה ייבחר על ידי ההנהלה מבין חברי הועדה שהם חברים

בהנהלה, ויתמנה כחבר הועד המנהל.

תפקידי הועדה:  תכנון הפעילות המדעית של המועצה, ייזום נושאים למחקר במסגרת

המכונים להתפתחות הילד, קשר עם גורמים מדעיים בארץ ובעולם בתחומים הקשורים למטרות המועצה, הנחיית הועדה המארגנת של הכינוס השנתי מהיבטים מדעיים הקשורים

לכינוס האמור, בדיקת פעילות במכונים , בחינת והחדרת שיטות אבחון ושיקום חדשניות.

 

ועדת מערכת.  הועדה תכלול שלושה חברים. יו"ר הועדה ייבחר מבין חברי הנהלת המועצה.

תפקידי הועדה:  להוציא לאור דף מידע תקופתי קבוע, לערוך ולהוציא לאור חוברת תקצירים

לקראת הכינוס השנתי, לערוך ולהוציא לאור פרסומים אשר יוחלט עליהם בעקבות הכינוס

השנתי, ליזום, לערוך ולהוציא לאור פרסומים חדשים על פי מטרות המועצה.

חברי הועדה יעזרו בחברי המועצה לשם ביצוע תפקידם. יו"ר הועדה יציע לוועד המנהל

הוצאת פרסומים חדשים בכתב תוך ציון היקף הפרסום, עלות משוערת ומטרת הפרסום.

הועדה תפעל במסגרת תקציב שיאושר על ידי הועד המנהל.

 

ועדת תקציב:  הועדה תהיה בת שלושה חברים אשר ייבחרו מבין חברי הועד המנהל.

בתפקיד יו"ר הועדה יכהן גזבר הועד המנהל.

תפקידי הועדה: תכנון התקציב, הכנסות והוצאות לפעילות הנהלת המועצה, הועד המנהל

והועדות. התקציב יוגש לאישור המועצה עד ליום ה-30 בחודש אוקטובר בכל שנה, ההצעה תידון לא יאוחר מה-30 בחודש נובמבר בכל שנה. שנת התקציב אשר תכלל בהצעת התקציב תכלול 12 חודשים מלאים, החל מה-1 בחודש ינואר בכל שנה.

 

ועדת בקורת:  ועדת הביקורת תמנה שלושה חברים מבין חברי הנהלת המועצה שאינם

מכהנים בוועד המנהל או הועדה אחרת. המועצה תצנה יו"ר לוועדה מבין החברים שנבחרו.

תפקידי הועדה: לבקר את פעולות הועד ויתר הועדות. הועדה תגיש דו"ח בקורת פעמיים

בשנה, ב-30.04  וב-30.10 בכל שנה. עם גלוי חריגות משמעותיות מהמינהל התקין והסדר

הציבורי, ידווח יו"ר הועדה לנשיא המועצה סמוך ככל האפשר לגלויין. הנשיא יזום – בעקבות

הפניה כינוס מיוחד של הנהלת המועצה לדיון בחריגות האמורות.

 

ד) הכינוס השנתי:  לפחות פעם אחת בכל שנה יתקיים מפגש של חברי המועצה.

המפגש יתקיים בסמוך למועד קיומו של כינוס מדעי, אשר יהיה פתוח גם למי שאינם

חברים במועצה.

תעריף ההשתתפות בכינוס המדעי יקבע מעת לעת על ידי הועד המנהל. התעריף אשר ייגבה ממי שאינם חברים המועצה יהיה גבוה לפחות בשיעור של 50% מדמי ההשתתפות

של החברים.

כאמור, בסמוך למועד קיומו של הכינוס המדעי תתקיים האסיפה השנתית של חברי

המועצה. באסיפה זו רשאים להשתתף כל החברים. זכות ההצבעה שמורה לחברים

מלאים בלבד.

יו"ר המועצה יכהן בתפקיד יו"ר האסיפה הכללית, ובהלכה ידווח על פעולות המועצה.

הבחירה של בעלי תפקידים למועצה או הצבעות בנושאים אחרים תהיינה גלויות. במידה

ותבוא דרישה מצד 25 חברים או על פי דרישת יו"ר המועצה, תתבצע הצבעה שמית

חסויה באמצעות פתקי הצבעה אשר יוכנו מראש.

 

1) סעיף זכאות לחברות בעמותה: מקצועות המוכרים על ידי משרד הבריאות,או משרד החינוך, או הרווחה או תואר ראשון בתחום הקשור להתפתחות הילד.

 

2) סעיף זכאות לחברות בועד העמותה: נסיון קליני של לפחות 5 שנים תואר שני הקשור להתפתחות הילד .מקרים חריגים ישקלו על ידי הועד.

 

3) סעיף זכאות למועמדות לתפקיד יו"ר ועד העמותה:  יו"ר הועד- יוכל להיות מי שיבחר על ידי המליאה ויעמוד בקריטריונים הבחירה לועד בלבד וללא אפשרות להתקבל באמצעות "מיקרים חריגים".

 

4) הוגדרו מחדש מטרות העמותה להתפתחות הילד:

 

א. לפעול לקידומם ולרווחתם של אנשי המקצוע בתחום התפתחות הילד מבחינת ידע ואתיקה מקצועית.

 

ב. לקדם את המחקר תוך עידוד שיתופי פעולה רב-מקצועיים בארץ ובעולם .

 

ג. להוות גוף מוביל ומשפיע בתחום התפתחות הילד תוך מעורבות חקיקתית וקישור בין ארגונים שונים העוסקים בנושא.

 

ד. להוות גוף ידע מקצועי להורים בתחום התפתחות הילד.

הישארו מעודכנים!

הצטרפו לניוזלטר שלנו והיו ראשונים לקבל
תכנים חדשים מהאתר ישירות למייל שלכם

    סמן מי אתה:

    מאמר זה ניתן לקריאה ע"י חברי העמותה בלבד. לצפיה נא התחבר לאתר בכפתור חברי עמותה למעלה משמאל

    עדיין אינך חבר עמותה?